МЕЛІХ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

гіди Одеси

Мелих Олена Олександрівна

туристичний гід (гід-перекладач)

мови проведення екскурсій: українська, русский, English

Член ГС “Асоціація Гідів Одеси”

термін дії бейджу – 13.03.2023

Завідувачка кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій, доктор економічних наук, професор. Авторка понад 130 наукових і науково-методичних робіт.

Освіта: закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2005 році достроково закінчила аспірантуру ОНАХТ і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Вимірювання і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості», отримано диплом Ph.D. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Адаптивна стратегія територіально-виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика». У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри туристичного бізнесу і рекреації.
Пройшла стажування в сфері освіти і туризму в Польщі (економіка і управління в системі освіти), на Кіпрі (гастрономічний, яхтовий туризм), в Грузії (винний і гастрономічний туризм), в Німеччині (управління в системі освіти).
Пройшла підвищення кваліфікації з питань інтелектуальної власності, м Київ, Україна; з питань сенсорного аналізу, г. Одесса, Україна.
* Членкиня спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05, ОНАХТ.
* Членкиня підкомісії по спеціальності «Туризм» Науково-методичної комісії № 13 по транспорту і сервісу сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
* Членкиня Національної туристичної організації України.
* Членкиня Асоціації індустрії гостинності України.
* Членкиня Одеської регіональної організації Спілки журналістів України.
* Членкиня Міжнародної Федерації журналістів.
* Експертка Українського культурного фонду.
* Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
* Членкиня туристичної Ради при Одеській обласній державінй адміністрації (з 2020 р.)

Викладає: Інтелектуальна власність; Система туристичних атракцій; Бізнес-планування рекреаційних комплексів; Організація туризму.

ЕКСКУРСІЇ:

Монографії, розділи у монографіях

 1. Melikh O., Shepeleva O. Formation of Economic Mechanism of Tourist Attractiveness Management of Regional Rural Enogastronomic Destinations / Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development : monograph / Ed. by Marta Barna. – Lviv : Lviv University of Trade and Economics, 2020. – 252 p. – c.150-164.
 2. Melikh O., Melikh T. Ukrainian regional surroundings development of tourism firms and enterprises / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities. Monograpf edited by M. Bezpartochnyi // O. Melikh, T. Melikh. – Przeworsk, Poland: HSofS&E, 2019. – 404 р. – РР. 325-345 (engl.)
 3. Меліх О.О. та ін. Привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу Одеської області : [монографія] / за заг.ред. Меліх О.О. – Київ : Друкарня «Хамелеон», 2018. – 137 с.
 4. Меліх О.О. Конкурентоспроможність української індустрії винного туризму / О.О., Меліх // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: [монографія] / за наук. ред. Д.І. Басюк. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – С.44– 54.
  Статті у наукових фахових виданнях України та статті в наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних
 5. Меліх О.О., Калмикова І.С., Трішин Ф.А., Меліх Т.Г. Чинники регіональної диференціації розвитку туристичної галузі // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 51 – 186 с. – С.123-135.
 6. Меліх О.О. та ін. Туризм як фасилітатор розвитку аквакультури Причорноморських регіонів України / І.О. Іртищева, Д.С. Арчибісова, В.С. Суслов, О.О. Меліх // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: серія «Економічні науки». – 2019. – № 3. – С. 164–172.
 7. Меліх О.О. та ін. Особливості створення туристичного продукту в сучасних умовах / О.О. Меліх, Т.Г. Меліх, Д.С. Арчибісова, Ю.О. Колодруб // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: серія «Економічні науки». – 2019. – № 2. – С. 415–424.
 8. Меліх О.О., Войт Д.С., Меліх Т.Г., Арчибісова Д.С. Організаційні та економічні основи розвитку гастрономічного туризму в умовах посилення аквакультури: регіональні, національні та світові тенденції // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва: серія «Економічні науки». – 2019. – № 4. – С. 97–109. Статті у міжнародних наукометричних базах даних WoS, Scopus:
 9. Olena Melikh, Konstantin Bogatyrev, Inna Irtyshcheva. Conceptual approaches to the development of health-improving tourism // Baltic Journal of Economic Studies – DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-131-136
 10. O. Melikh, V. Rusavska, T.Melikh, T. Chala, S.Babushko, M. Halytska. Estimation of the Influence of the Seasonality Factor in the Strategic Activity of Tourism and Hospitality Enterprises // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075. – 2019. – Vol.9, Issue1, PP. 1686-1691. https://www.ijitee.org/wpcontent/uploads/papers/v9i1/A4773119119.pdf
 11. Olena Melikh, Inna Irtyshcheva, Konstantin Bogatyrev. Organizational and economic fundamentals of development of sports tourism in the system of management of sport and health activities // Baltic Journal of Economic Studies – DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-79-83, Vol 5, No 5 (2019)
  Матеріали конференцій
 12. Меліх О.О., Калмикова І.С., Меліх Т.Г. Сталий розвиток туризму в м. Рені // Міський туризм: реалії, виклики, перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27 березня 2020 р. – К.: Альфа-ПІК, 2020. – 132 с. – с. 80-82.
 13. Меліх О., Ліганенко М., Саркісян Г. Управління інвестиціями в туристичній дестинації Одеської області // New Economics: матеріали Міжнародного наукового форуму « New Economics – 2020» (м. Київ, 31 жовтня 2020 р.); Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «Спейстайм». Київ, 2020. 204 с. – с.143-146.
 14. Меліх О.О., Калмикова І.С., Меліх Т.Г. Напрями підвищення зайнятості через сферу туризму // Збірник наукових робіт Міжнародної наукової географічної конференції «Соціальногеографічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями», Берегове, 26–27 березня 2020 р. – Том ІІ. – с. 533-539.
 15. Калмикова І.С., Меліх О.О., Меліх Т.Г. Соціально-географічні аспекти розвитку туризму в Закарпатській та Одеській областях // Збірник наукових робіт Міжнародної наукової географічної конференції «Соціально-географічні процеси в СхідноЦентральній Європі: проблеми, тенденції, напрями», Берегове, 26–27 березня 2020 р. – Том ІІ. – с. 457-465.
 16. Меліх О.О., Берневич О.С., Меліх Т.Г. Шляхи розвитку музейної складової екскурсій // Стан та тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 87 с. – с. 26-28.
 17. Меліх О.О., Берневич О.С., Меліх Т.Г. Особливості просування на туристичному ринку міських енотуристичних продуктів. // Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 13 листопада, 2020 рік. Миколаїв, Україна: МЦНД. – с. 77-79.
 18. Меліх О.О. Фактори конкурентоспроможності вітчизняної туристичної індустрії // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної С83 індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 172 с. – с. 73-75.
 19. Меліх О.О., Берневич О.С., Меліх Т.Г. Організація агротурів в Одеській області як спосіб інноваційного розвитку села. // Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва : матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Полтава, 20 листопада 2020). Полтава : РВВ ПДАУ, 2020. 161 с . – с. 141-143. Збірник тез є частиною науководослідної теми Полтавської державної аграрної академії «Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової економічної та продовольчої безпеки України» (номер державної реєстрації 0119U103942 від 13.12.2019 р.).
 20. Меліх О.О., Трішин Ф.А., Жигайло О.М., Сутність адаптації пакетних туристичних послуг та алгоритм її проведення в діяльності турфірм // 79-а наукова конференція: тези докладів / ОНАХТ, Одеса, квітень 2019 р. – О., 2019. – https://www.onaft.edu.ua/konfteach
 21. Меліх О.О., Трішин Ф.А. та ін. Чинники регіональної диференціації розвитку туристичної галузі // Міжнародній
  науково-практичній конференції «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду»», 31 травня 2019 р. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – https://www.facebook.com/GIs4Ukraine/posts/434408104022833/
 22. Меліх О.О., Меліх Т.Г. Сімейні підприємства як інструмент стратегічного управління в харчовій промисловості // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: тези міжнародної науково-практично конференції, Одеса, 15-16 вересня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 193-195.
 23. Ways attracting external streams of tourism in Ukraine // The 6th International Conference on Tourism CACTUS 2017 – Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability Predeal, Romania, 5 – 7 October 2017. – Predeal, 2017. – (abstract pр. 18-19).
 24. Меліх О.О., Меліх Т.Г. Сільський туризм як каталізатор розвитку нового українського села // Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України: матеріали міжнародної конференції, Київ, 23-24 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С.72-75.
 25. Меліх О.О., Кудренко С.О. Організація промислового туризму як метод підвищення рівня конкуренто-спроможності хлібопекарських підприємств // Конкуренто-спроможність національної економіки: показники, фак-тори впливу та шляхи підвищення: збірник матеріалів всеукраїнської науковопрактичної конференції, Київ, 30 вересня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 62-65.
 26. Меліх О.О., Худокормов В.С. Розвиток рекреації та лікувально-оздоровчого туризму в Україні // Матеріали Науковопрактичної конференції, Миколаїв, 22 листопада 2017 р. – Миколаїв, 2017. – С. 113-115.
 27. Меліх О.О., Козловський Р.С., Меліх Т.Г. Сільський туризм як каталізатор роз-витку нового українського села // Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України: матеріали міжнародної конференції, Київ, 23-24 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С.72-75.17. Меліх О.О., Вашеця Я.М. Організація та планування подорожі в Європу: компетенції фахівців // Винний та гастрономічний туризм: поєднання освіти, технологій та бізнесу: збірник мате-ріалів круглого столу в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів», Одеса, 24–29 вересня 2018 р.- Київ, 2018. – С.14-17.
 28. Меліх О.О., Кухаренко Т.В. Інфраструктурні проблеми розвитку туризму м. Одеси // Винний та гастрономічний туризм: поєднання освіти, технологій та бізнесу: збірник мате-ріалів круглого столу в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів», Одеса, 24–29 вересня 2018 р. – Київ, 2018. – С.39-42