COUNCIL AND UNITS

Odessa guides

PRESIDENT OF THE ASSOCIATION

010101-001

VIKTOR SHERSHNYOV


VICE PRESIDENTS OF THE ASSOCIATION

010101-005

LARYSA VORONENKO

010101-003

ARTEM VASIUTA

010101-002

TETIANA SORVACHOVA

010101-004

ANTON HRYSKOV