ГС АГО. МЕТА

гіди Одеси

Головною метою ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ є сприяння у реалізації прав і соціальних гарантій, передбачених законодавством України, розвиток освіти та освіченості, надання психологічної, соціальної, юридичної, фізичної, моральної та матеріальної допомоги, захист прав і свобод членів ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ, як на території України, так і за межами її,  вивчення історії.

Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
 • Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
 • Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
 • Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.
 • Публікувати наукові та методичні результати діяльності ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
 • Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 • Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
 • Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень Статуту та законодавства України.
 • Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Союзу та сприяє її досягненню.
 • Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.
 • Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
 • Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 • Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ та важливих питань державного і суспільного життя.
 • Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ.
 • Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
 • Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.
 • Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
 • На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
 • Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ.
 • Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
 • Засновувати нагороди з метою відзнаки членів ГС АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ ОДЕСИ та її партнерів.
 • Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
 • Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.