ZS APO. UŁOŻENIA OGÓLNE

przewodnicy Odessy

Organizacja pozarząndowa „ZWIĄZEK SPOŁECZNY „ASOCJACJA PRZEWODNIKÓW ODESSY” jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób utworzonym w celu wykonywania i ochrony praw i wolności osoby i obywatela; w celu zaspokojenia interesów społecznych, w szczególności: gospodarczych, społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych interesów jej członków i/lub innych osób.

Organizacja pozarząndowa „ZWIĄZEK SPOŁECZNY „ASOCJACJA PRZEWODNIKÓW ODESSY” jest osobą prawną.

Organizacja pozarząndowa „ZWIĄZEK SPOŁECZNY „ASOCJACJA PRZEWODNIKÓW ODESSY” w swojej działalności kieruje się Konstytucją Ukrainy, Kodeksem Cywilnym Ukrainy, Kodeksem Podatkowym Ukrainy, ustawą Ukrainy „O stowarzyszeniach publicznych”, ustawą Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych, przedsiębiorców i formacji publicznych”, innymi obowiązującymi przepisami Ukrainy i Kartą. Podstawą prawną działania ASOCJACJI PRZEWODNIKÓW ODESSY są również dokumenty regulacyjne i ogólne decyzje podejmowane ASOCJACJĄ PRZEWODNIKÓW ODESSY w ramach ich ustawowych uprawnień i są wiążące dla wszystkich członków.

ASOCJACJA PRZEWODNIKÓW ODESSY jest bezstronnym społeczeństwem, którego głównym celem nie jest osiąganie zysków. Związek ma swobodę wyboru swojej działalności i działa na zasadach wolontariatu, samorządności, swobodnego wyboru terytorium działalności, równości wobec prawa, braku interesów majątkowych jej członków (uczestników), przejrzystości, otwartości i rozgłosu.