НЕЗДОЙМІНОВ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

гіди Одеси

НЕЗДОЙМІНОВ СЕРГІЙ ГЕРГІЙОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету. Почесний працівник туризму України. Відмінник освіти України

Почесний член ГС “Асоціація Гідів Одеси”

Професійно займається економікою та менеджментом туризму з 1990 року. Пройшов стажування в Дунайській туристичній комісії (Австрія). Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць з проблем теорії та практики туризму, готельного бізнесу, регіональної економіки, серед яких навчальні посібники: «Організація екскурсійних послуг», «Економіка турфірми: практикум»,  «Основи круїзного туроперейтинга», «Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект)», «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства».   

Нездоймінов Сергій Георгійович входить до складу редакційних колегій фахових журналів – «Науковий вісник» Одеського національного економічного університету та «Інновації та технології в сфері послуг і харчування» Черкаського державного технологічного університету. Він є співрозробником «Програми розвитку туризму та курортів в Одеському регіоні на 2017 – 2020 рр.», бізнес-тренером проекту «Туризм як каталізатор економічного розвитку сільських територій» Програми Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку України».

БІБЛІОГРАФІЯ

Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвідСГ НездойміновОдеса: Астропринт, 3042009
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографіяВГ Герасименко, СС Галасюк, СГ НездойміновОдеса: Астропринт2013
Регіональний вимір розвитку туристичного та готельного бізнесу: монографіяНМ Кузнєцова, СГ НездойміновОдеса: Астропринт2010
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [текст] навч. посіб.СС Галасюк, СГ НездойминовК.: «Центр учбової літератури»2013
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія/ВГ Герасименко, ГК Бедрадіна, СС Галасюк та інші/за заг. ред. ВГ ГерасименкоВГ ГерасименкоОдеса: ОНЕУ. – 2016.2016
Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризмуСК Харічков, ІМ Дишловий, СГ НездойміновМаркетинг і менеджмент інновацій, 221-2302011
Экологизация туризма как фактор устойчивого развития туристских регионовСГ Нездойминов, СГ НездойміновРегиональные исследования, 2014. – № 1(43), С.133–1402014
Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територійН Андрєєва, СВ Нездоймінов, ІЮ ДишловийЕкономіст2011
Аграрний туризм як вид підприємництва: монографіяВГ Герасименко, СГ НездойміновОдеса: ПАЛЬМІРА, 2011. – 178 с2011
Підприємницький вектор розвитку регіонального туризмуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовПальміра2011
Региональные проблемы развития международного туризмаСГ НездойминовПерспективы науки и образования2013
Брендинг туристического регионаСГ НездойминовВестник Пермского университета. Серия: Экономика2014
Організація екскурсійних послуг: навчально-методичний посібникСГ НездойміновОдеса: Астропрінт. – 2011.2011
Regional trends of the tourist flow in UkraineS Nezdoyminov, O ShykinaInternational Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities …2016
Морской круизный бизнес как вектор международной интеграции морехозяйственного комплекса УкраиныСГ Нездойминов, НН АндрееваЕкономіст, С.43─452014
Туристический поток — фактор конкурентоспособности регионаСГ НездойминовArs Administrandi2014
Эколого-экономическая эффективность внедрения «зеленых» технологий в индустрии гостеприимстваСГ НездойминовЭкономика и современный менеджмент: теория и практика2013
Measuring the quality of the tourism product in the tour operator businessG Bedradina, S NezdoyminovMontenegrin Journal of Economics 15 (2), 81-932019
Prospects of development of tourist flow in UkraineS Nezdoyminov, O ShykinaModern European Researches, 82-902016
Основы круизного туроперейтинга: учебное пособиеСГ НездойминовХерсон: Издатель Гринь Д.С., 20132013
Інституціональні засади та інструментарій збалансованого природокористування: монографіяСК Харічков, БВ Буркинський, ТП Галушкіна, ЛМ Грановська, …НАН України, Ін-т пробл. ринку і екон.-екол. дослідж. – О., 2010. – 484 с.2010
Наукова парадигма підприємництва в економічній системі туризмуСГ НездойміновВісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами»(в …2008
Проблемы формирования конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесеОГ Феофанова, СГ НездойміновНауковий вісник Одеського національного економічного університету 233 (1 …2016
Державне–приватне партнерство у сфері рекреації та туризму в контексті соціальної відповідальностіСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваДержавний ВНЗ «НГУ»2014
Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечениюОВ Прокопенко, ВП Гордієнко, СГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, та інRuda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014.2014
Формування кластерної стратегії розвитку підприємництва в регіональному туристично-рекреаційному комплексіСГ НездойміновЕкономічні інновації2009
Моніторинг туристичного потоку в контексті стратегії регіонального розвиткуОВ Шикіна, СГ НездойміновDezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv la nivel …2016
Регіональні контури кластерного розвитку винного туризмуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовНауковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …2014
Формування ринку морського круїзного туризму в Причорноморських регіонах УкраїниСГ НездойміновРинки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / За …2013
Ecological networks as a «green» growth factor of the region’s economySK Harichkov, SG NezdoyminovЕкономіка: реалії часу, 174-1822013
Терруар як основа розвитку винного туризму на півдні УкраїниСГ НездойміновАгросвіт, 46-522013
Круизный рынок Черноморского региона УкраиныСГ НездойминовВеснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5 …2013
«Зеленые» инновации и технологии в индустрии гостеприимства и туризмаСГ НездойминовЕкономічні інновації2013
Концептуальні засади формування стратегії диверсифікації на підприємствах туристичного бізнесуС Нездоймінов, Н АндрееваВісник економічної науки України2013
Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05СГ НездойміновНАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.- екол. досліджень2010
«Green» infrastructure of the economy of recreational nature useN Andryeyeva, S Nezdoyminov, O MartynіukBaltic Journal of Economic Studies 4 (4), 6-132018
Investment vectors of regional tourism infrastructure developmentSG NezdoyminovНауковий вісник Полісся / Scientific bulletin of Polissia, С. 196-2012016
Морской круизный туризм в контексте регионального развитияСГ НездойминовРегиональная экономика и управление: электронный научный журнал. Режим …2015
Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в УкраинеСГ Нездойминов, СГ НездойміновФедеральный научно-практический журнал. Туризм: право и экономика, 20-242014
Регiональна парадигма цiльової програми розвитку рекреацiї та туризмуСК Харiчков, IМ Дишловий, СГ НездоймiновМаркетинг i менеджмент iнновацiй, 2212011
Аграрный туризм как вид предпринимательстваВГ Герасименко, СГ НездойминовОдесса: Пальмира 1782011
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції: монографіяСС Галасюк, ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк, СГ НездойміновКиїв: ФОП Гуляєва В.М., 2019. – 332 с.2019
Малый бизнес гостеприимства в контексте развития социального предпринимательстваСГ Нездойминов, СГ Нездоймінов, ОВ Шикіна2016
Гостиничный бизнес Украины в условиях рыночных реформСГ НездойминовArs Administrandi2016
Competitiveness of tourism regionSG NezdoyminovINSTITUTIONELLE GRUNDLAGEN FÜR DIE FUNKTIONIERUNG DER ÖKONOMIK UNTER DEN …2014
Музей как фактор развития культурно-познавательного туризмаАП Бален, СГ НездойминовКрымский экономический вестник, 5-72014
«Зелений» імператив розвитку рекреації та туризму в Причорноморських регіонах УкраїниСГ НездойміновЕкономічні інновації2012
Regional paradigm of the targeted program of development of recreation and tourismSK Kharichkov, SH Nezdoiminov, IM DyshlovyiMarketynh i menedzhment innovatsii 30 (2), 221-3302011
Дослідження туристичного руху на водному транспорті в УкраїніСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваМаркетинг і менеджмент інновацій, 205-2122017
Современный потенциал региональных рынков морских круизовСГ НездойминовЭкономика, предпринимательство и право; doi: 10.18334/epp.6.2.35308 6 (2 …2016
Tourist flow as a factor of the region’s competitivenessSG NezdoiminovArs Administrandi, 78-832014
Реалізація регіональної інвестиційної стратегії в індустрії гостинності та туризмуСГ НездойміновЕкономіка харчової промисловості, 56-592013
Туризм в условиях перехода к «зелёной» экономикеСГ Нездойминов, СГ НездойміновРоссийский журнал экотуризма, 46-512013
Концептуальні підходи до «зеленого регіоналізму» як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в УкраїніСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваІнститут регіональної економіки НАН України2012
Готельно-ресторанний та туристичний бізнес регіону в умовах трансформації економікиСГ НездойминовЕкономіка харчової промисловості, 81-872011
Круїзні тури в Одеському регіоніСГ Нездоймінов, ОО Єрьоменко, ВВ КошелюкПроблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України: матеріали …2010
Регiональний вимiр розвитку туристичного та готельного бiзнесуНМ Кузнецова, СГ Нездоймiнов2010
Напрямки реструктуризації та формування умов поступального розвитку рекреаційно-туристичного комплексу регіону»: наукова доповідьСК Харічков, ОА Воробйова, ІМ Дишловий, СГ НездойміновІнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.-Одеса2009
Стратегія розвитку підприємницького потенціалу в туристичних регіонах УкраїниВГ Герасименко, СГ НездойминовВісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, С.64-702008
Determinants of Innovation and Investment Development of MultiBranch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality IndustryVM Yatsenko, SG Nezdoymnov, NN Andryeyeva, and othersNuremberg: Verlag SWG imex GmbH, Germany. 2019. 431 p.2019
Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсологіїС Нездоймінов, С ЗагорулькоНауковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки …2017
Ukraine’s hotel business in the context of market reformsSG NezdoyminovArs Administrandi, 97-1062016
European cruise market: prospects of development in UkraineS Nezdoyminov, N AndryeyevaMechanisms and models of development of entities tourist business …2016
The analysis and development prospects of the cruise market in the conditions of globalization and regional integrationN Yatsyna, S NezdoyminovНауковий вісник Одеського національного економічного університету, 182-1962016
Круїзний ринок України в умовах міжнародної інтеграції регіонівСГ Нездоймінов, СГ НездойминовГлобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове …2015
Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект): навч. посібникІО Гродзинська, СГ Нездоймінов, ОВ Гусєва, АВ ЗамковаКиїв: Центр учбової літератури2014
Туризм-стратегический фактор развития Черноморского регионаСГ НЕЗДОЙМИНОВЭКО. – 2014. – №. 2. – С. 104-114.2014
Перспективы развития экологического туризма в природных парках УкраиныСГ Нездойминов, ИЮ ШановскаяМолодий вчений, 112-1152014
Branding regionali marine Resorts dell’UcrainaSG NezdoyminovItalian Science Review. – 2014. – №5 (14)., 367-3712014
Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіонуСГ НездойміновАгросвіт, 17-222013
Аграрний туризм як фактор стратегії «зеленої» економікиСГ НездойміновІнноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.–Тернопіль …2012
Дослідження регіональних умов розвитку сільського туризмуСГ НездойміновХарчова наука і технологія, 105-1082010
Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economyV Nitsenko, T Mostenska, A Mardani, S NezdoyminovOdessa – Kyiv – Skudai-Johor – Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing2019
Організація готельного господарства: навчально-практичний посібникСС Галасюк, СГ НездойміновК.: ФОП Гуляєва В.М.2019
Напрями підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг туристичних підприємствСГ Нездоймінов, АC Петрова2018
Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики:монографія / [колектив авторів] за наук. Ред. Д.І. БасюкДІ Басюк, ІЯ Антоненко, ІМ Бабич, ОВ Безпала, Т Божук, НП Бондар, …Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с.2017
Sovremennyy potentsial regionalnyh rynkov morskikh kruizov [The current potential of regional sea cruiss markets]SG NezdoyminovJournal of Economics, Entrepreneurship and Law 6 (2), 135-1462016
Малый бизнес в сфере туризма и гостеприимства как фактор социального предпринимательстваСГ Нездойминов, ОВ Шикина, СГ Нездоймінов, ОВ Шикіна2016
Cruise Tourism as Factor of Development of the Investment Potential of the Ukrainian DanubeS NezdoyminovJournal of Danubian Studies and Research, Vol 6, No 2 (2016) 6 (2), 370-3782016
Региональное развитие рынка круизных услуг (на примере северного Причерноморья)СГ НездойминовСовременные проблемы сервиса и туризма 10 (1), 105 – 1102016
Potencіal rozvitku turizmu v Odes’komu regіonіSG NezdojmіnovFіnansovі aspekti rozvitku derzhavi, regіonіv ta sub’єktіv gospodarjuvannja …2015
EHkologizaciya turizma kak faktor ustojchivogo razvitiya turisticheskih regionov.[Ecologization of tourism as a factor of sustainable development of tourist regions]SG NezdojminovRegional Studies 1, 133-1392014
Сучасні проблеми інституційної та функціональної модернізації регіональної сфери рекреаційно-туристичного природокористуванняНМ Андрєєва, СГ НездойміновСталий розвиток–ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна …2014
Regional problems of development of tourismSG NezdoiminovPerspektivy nauki i obrazovaniia-Perspectives of science and education, 313-3212013
Соціально-економічні передумови формування територіальної мережи агротуризмуСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваЕкономічний вісник Донбасу, 110-1142013
Концептуальнi пiдходи до «зеленого регiоналiзму» як екологiчного iмперативу розвитку рекреацiї та туризму в Українi єєваСГ Нездоймiнов, НМ АндрРегiональна економiка. Науково-прктичний журнал. Львiв: Iнститут …2012
Зелений вектор регіонального туризмуСГ НездойміновВісник соціально-економічних досліджень, 348-3532012
Intehratsiini napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti hotelnykh pidpryiemstv rehionuSH Nezdoiminov, NM AndrieievaIntegration of hotel directions increasing the competitiveness of the region …2011
Pidpryiemnytskyi vektor rozvytku rehionalnoho turyzmu: monohrafiiaSH NezdoiminovOdesa: Palmira2011
Організація підприємницької діяльності в агротуризмі: Навчальний посібникВГ Герасименко, СГ НездойміновОдеса: Пальміра. – 2011.2011
Модель механізму розвитку сільського туризму у єврорегіоні Нижній ДунайСК Харічков, НМ Андрєєва, СГ НездойміновСумський державний університет2011
Територіальна організація сільського зеленого та аграрного туризму в Україні: сучасні проблеми, передумови та перспективи розвиткуСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваЗелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції: міжн. конф, 6-72011
Кластери як інноваційний напрямок розвитку туризму в регіоніВФ Семенов, СГ НездойміновМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми …2010
До проблем формування сучасної концепції підприємництва в туризміСГ НездойміновНауковий вісник. – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська …2008
Мониторинг рынка экскурсионных услуг в Одесском регионеАВ Замковая, СГ НездойминовЧерноморская каравелла.-2004: Сб. мат-в симпозиума-фестиваля.–Одесса: ЦНТЭИ …2004
Экологический туризм как элемент устойчивого развития Украинского ПричерноморьяСГ Нездойминов, ОВ ДревницкаяРазвитие устойчивого туризма: тенденции, опыт, возможности: междунар. Науч …2003
River travel as a direction for the development of tourism in UkraineSG Nezdoyminov, OI MilashovskaJournal of Geology, Geography and Geoecology, 28(1), 148-1582019
Малый бизнес в сфере гостеприимства УкраиныСГ НездойминовСовременные исследования основных направлений технических и общественных …2017
Прогнозування розвитку регіональної сфери туризму та гостинності на основі методів трендового аналізуСГ Нездоймінов, СМ БатутінаМолодий вчений, 1265-12682015
Проблеми розвитку туризму та рекреації на природоохоронних територіях Дельти ДунаюСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваНауковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки …2015
Andreeva NN Morskoj kruiznyj biznes kak vektor mezhdunarodnoj integracii morehozjajst-vennogo kompleksa Ukrainy [Sea cruise business as a vector of international integration of …SG NezdoyminovUkrains’ kij zhurnal Ekonomist [Ukrainian Journal Ekonomist], 43-452014
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ РЕКРЕАЦИИИ ТУРИЗМА УКРАИНЫСГ НездойминовСЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, 258-2612014
Green economy as sustainable tourism development basisS Nezdoyminov, P PetrychenkoJournal L’Association 1901 SEPIKE, 176-1792014
Роль круизного бизнеса в развитии международного туризма в УкраинеСГ Нездойминов, СГ НездойміновВісник Одеського національного університету. Серія: Економіка 19 (2/2), 138-142.2014
Научные подходы к формированию стратегии управления туристическим предприятиемСГ Нездойминов, ИЮ ШановскаяКримський економічний вісник, 95 – 972014
Green Tourism as a Factor of Sustainable Development of the Ukrainian DanubeS NezdoyminovJournal of Danubian Studies and Research, рp. 82-932014
Круїзний туризм в контексті Морської доктрини УкраїниСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваМеханізм регулювання економіки, 100 – 1102013
Транскордонний вектор розвитку аграрного туризмуСГ НездойміновВісник соціально-економічних досліджень, 250-2562011
Організаційно-економічний механізм впровадження кластерної стратегії розвитку аграрного туризму в регіоніСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваЭкономика и управление, 65-702011
Роль цифровых технологий в экскурсионной деятельностиС НездойминовTOURISM AND THE GLOBAL CRISES. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC …2021
Напрями імплементації міжнародних стандартів в сфері управління якістю туристичних послугAK Bedradina, SG NezdoyminovInnovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific …2021
ASSESSMENT OF THE PROGRESS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN TRAVEL COMPANIESS Nezdoyminov, G Bedradina, E Mikhailyuk, N MartynovaRevista TURISMO: Estudos e Práticas2020
Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів: монографія /за заг. ред. І. В. Давиденко, О. Л. МихайлюкІВ ДавиденкоКиїв: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с.2020
MEASURES TO ENSURE THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF THE HOTEL ENTERPRISES Nezdoyminov, H KniazhkovskaІнфраструктура ринку, 117-1222020
Шляхи впровадження дуальної форми здобуття освіти зі спеціальності “Туризм”СГ НездойміновТуризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування [Матеріали міжнародної науково …2020
8.1. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСГ НездойминовИнновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика, 280-2942020
Регіональні напрями сталого розвитку туризмуСГ Нездоймінов, СС ГаласюкСталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія …2020
Туристический потенциал Одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай»S Nezdoyminov, S GalasyukBuletinul ştiinţific al Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din …2020
Оцінювання якості туристичного сервісу на засадах бенчмаркінгуГК Бедрадіна, СГ НездойміновПерспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології …2020
Кластерна модель регіонального розвитку винного туризмуСГ НездойміновСучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави …2020
Optimization of the tourist route by solving the problem of a salesmanV Shinkarenko, S Nezdoyminov, S Galasyuk, L ShynkarenkoJournal of Geology, Geography and Geoecology 29 (3), 572-5792020
QUALITY ASSESSMENT OF THE TOURIST PRODUCT IN COMPETITIVE ENVIRONMENTG Bedradina, S NezdoyminovПари и култура, София: Висше училище по застраховане и финанси, 2020 3, 96 – 1092020
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі [кол. монографія] / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Видання шосте. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ …ЛЮ Матвійчук, ГК Бедрадіна, СГ Нездоймінов, та ін.2020
Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів : монографія / за заг. ред. І. В. Давиденко, О. Л. МихайлюкСГ НездойміновКиїв: ФОП Гуляєва В.М., 2020. – 497 с.2020
Локальний кластер винного туризму як фактор територіального розвиткуСГ НездойміновАдміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів …2020
Заходи забезпечення ефективності господарської діяльності готельного підприємстваСГ Нездоймінов, ГО КняжковськаІнфраструктура ринку, 117-1222020
Регіональні ресурси розвитку винного туризмуСГ НездойміновМодернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи …2020
Динаміка розвитку світового круїзного ринкуСГ НездойміновТуристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи …2020
Ecologization of the Hotel Business in UkraineSG NezdoyminovInternational Journal of Ecology & Development 35 (1), 106 -1182020
Factors of competitiveness of services of tourist enterprisesSG Nezdoyminov, NS VahinaISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 250-2532019
Відродження річкових подорожей в туристично активних регіонах УкраїниСГ НездойміновSCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, матеріали Міжнародного конгресу / За …2019
Usability Audit Technology of Travel Agency WebsiteS Nezdoyminov, G Bedradina, A IvanovInternational Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 9 (2), 5-82019
Профессиональная подготовка будущих специалистов сферы экскурсионного обслуживанияСГ НездойминовМатериалы IV Международной научно-практической конференции “Туризм и …2019
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙSG Nezdoyminov, NS VahinaTheoretical & Applied Science, 250-2532019
Проблеми екологізації та напрями розвитку немасових видів туризму на сільських територіях УкраїниСГ Нездоймінов, МП ГуцулякСтановлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет …2019
Стратегічні підходи до розвитку підприємств готельного бізнесуСГ Нездоймінов, ТО ШаламайСтратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної …2019
Напрями удосконалення іміджу туристичного інформаційного центру міста ОдесаСГ Нездоймінов, АC ПетроваПроблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних …2019
Digital Technology in the Management of Quality Service in Tourism BusinessS Nezdoyminov, G Bedradina, A IvanovInternational Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 1865-18692019
Marketing of tourist flow as an instrument of development of tourism in the regionSG Nezdoyminov, OV Shykina, N Md SallehManagement of enterprise development in the conditions of institutional …2019
Управління розвитком міського туризмуСГ НездойміновМатеріали VІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Актуальні …2019
Формування педагогічної майстерності фахівця з екскурсійної справиСГ Нездоймінов, S Gwoździewicz2019
Факультет міжнародної економіки Одеського національного економічного університету: історія і досвідМІ Звєряков, НВ Агафонова, ІО Шкурупська, ТП Збрицька, ОФ Оснач, …Одеса: «ВМВ», 2019. – 122 с.2019
Управління розвитком міського туризму на засадах маркетингуСГ НездойміновТуристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи …2019
Сучасний стан та шляхи розвитку круїзного туризму в УкраїніСГ Нездоймінов, АВ МалишкоАктуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …2019
Напрями розвитку екосистемних туристичних послуг в умовах циркулярної економікиСГ НездойміновАктуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …2019
Інноваційно–інвестиційне забезпечення формування «зеленого» каркасу туристично–рекреаційних територій УкраїниНМ Андрєєва, СГ Нездоймінов, ОМ МартинюкDeterminants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch …2019
HIGH-TECH–СУЧАСНА ФОРМА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙСБ Колодинський, ІГ Брітченко, СГ НездойміновЕкономіка та управління: стан та перспективи розвитку, 295-2992018
Scientific and methodological basis of tourist services quality assessmentG Bedradina, S Nezdoyminov2018
Науково-методичні основи оцінювання якості туристичних послугГК Бедрадіна, СГ НездойміновВісник соціально-економічних досліджень 67 (3), 63-722018
Малое предпринимательство на рынке гостиничных услугСГ НездойминовНАУКА – СЕРВИСУ. Материалы ХXIII Международной научно-практической …2018
Формування корпоративної культури туристичного підприємстваСГ Нездоймінов, ВВ ГонцоваІнфраструктура ринку, 2162018
THE IMPACT OF CHANGES IN LEGAL REGULATIONS ON THE ACTIVITIES OF TOUR OPERATORS IN UKRAINEG Bedradina, S NezdoyminovInternational Journal of New Economics and Social Sciences 2 (8), 369-3802018
Екологізація підприємств готельного господарства регіону як фактор інноваційного розвиткуСГ НездойміновСталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії …2018
Регіональні проекти розвитку туризму на засадах державно-приватного партнерстваСГ Нездоймінов, ПО АлександрочкінаМатеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Управління …2018
Науково-теоретичні аспекти маркетингового аналізу у сфері готельного господарстваСГ Нездоймінов, ГК Бедрадіна, ДМ СамойленкоСХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ 6 (17), 284-2882018
Перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу регіону в умовах децентралізаціїСГ НездойміновДецентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та …2018
Державно-приватне партнерство як вектор розвитку регіонального туризмуСГ Нездоймінов, ПО Александрочкіна2018
Формирование системы управления качеством на предприятиях гостиничного бизнесаСГ Нездойминов, ОГ ФеофановаСучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави …2018
Формування корпоративної культури підприємств готельного бізнесу в умовах конкуренціїСГ Нездоймінов, ГВ БурдіякПідприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези I …2018
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія за наук. ред. проф. Волошина І.М. та проф. Матвійчук Л.Ю.МП Мальська, ЛЮ Матвійчук, СГ Нездоймінов, та ін.ЛНТУ2018
Коворкінг- середовище як сучасна форма організації практичних занятьСГ НездойміновЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ …2018
Винний туризм як регіональний туристичний напрямокСГ НездойміновМатеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції “Практика і …2018
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для УкраїниСГ Нездоймінов, СС Галасюк, ВГ Герасименко, та ін.Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи …2018
Проблеми відродження транспортування туристів внутрішніми водними шляхами УкраїниСГ НездойміновТуристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи …2018
Трансформаційні процеси на ринку санаторно – курортних послуг Одеського регіонуСГ НездойміновТуризм та курорти: досвід Ізраїлю для України. Мат-ли міжнар. наук.-практ …2018
Green tourism as a factor of globalization processes in the Ukrainian Danube region/«Зеленый» туризм как фактор процессов глобализации в Украинском Придунавье.S NezdoyminovВек глобализации2017
Управління конкурентоспроможністю туристичної фірмиВВ Гонцова, СГ Нездоймінов2017
Методичні вказівки до проходження виробничої практики та складання звіту для студентів IV курсу денної форми навчання напряму підготовки “Туризм”СС ГаласюкСС Галасюк, С. Г Нездоймінов, ВЯ Павлоцький–Одеса: ОНЕУ, ротапринт2017
Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки: монографіяБВ Буркинський, ЛЄ Купінець, НМ Андрєєва, ВМ Степанов, …Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України2017
Doslidzhennia turystychnoho rukhu na vodnomu transporti v UkrainiSH Nezdoiminov, NM AndrieievaМаркетинг і менеджмент інновацій2017
Инфраструктура туризма и гостеприимства как фактор инновационного развития региональной экономикиСГ Нездойминов, ОВ Шикіна, СГ НездойміновЦентр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси2017
Шляхи удосконалення розвитку підприємств санаторно – курортної сфери Одеського регіонуСГ НездойміновЕкономіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ …2017
Аналіз конкурентного середовища та визначення конкурентних переваг готелюМП Герганова, СГ НездойміновСучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 …2017
Сучасні проблеми регіонального розвитку в сфері готельного господарстваСГ НездойміновМенеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці …2017
Рынок гостиничной недвижимости в контексте развития туризма в УкраинеСГ НездойминовИнновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука …2017
Кластерний механізм розвитку винного туризму в Одеському регіоніСГ НездойміновВинний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики …2017
Практична підготовка як чинник підвищення якості професійної освіти бакалаврів за фаховим спрямуванням «Туризм»СГ НездойміновМатеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу …2017
Дослідження круїзного ринку країн асоціації Середземноморських круїзних портівСГ НездойміновРозвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та готельно …2017
Круїзний туризм як чинник розвитку постіндустріальної економіки приморських територій УкраїниСГ НездойміновМатеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування …2017
«Зеленый» туризм как фактор процессов глобализации в Украинском ПридунавьеСГ НездойминовВек глобализации, 63-722017
ТУРИСТИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІSG Nezdoiminov, NM AndryeyevaEconomic innovations 18 (2 (62)), 50-562016
Sil’s’ kyy zelenyy turyzm yak faktor rehional’noho rozvytku [Rural green tourism as a factor of regional development]. DSpace: WebsiteSH Nezdoyminov2016
Estimation of the tourist-recreational potential of the region: monographVG Gerasimenko, GK Bedradina, SS GalasyukOdessa: ONEU, 2016.2016
The current potential of regional markets for sea cruisesSG NezdojminovJekonomika, predprinimatel’stvo i pravo 6 (2), 136-1452016
APPROACHES TO THE HOTEL BUSINESS MANAGEMENT BASED ON METHODS OF «KAIZEN» STRATEGYK Katoshyna, S NezdoyminovInternational Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS) 4, 122-1292016
Rural green tourism as a factor in regional developmentSH NezdoiminovPerspektyvy rozvytku silskoho ta ekolohichnoho turyzmu v Ukraini, 62-642016
Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monographA Berezin, M Bezpartochnyi, S Nezdoyminov, N AndryeyevaISMA University Riga (Latvia) 20162016
Подходы к управлению гостиничным бизнесом на основе методов «кайдзен» стратегииК Катошина, СГ НездойминовInternational Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS) 4 (2 …2016
Современные проблемы развития региональных рынков морских круизовСГ НездойминовВУЗ. ХХІ век, 17-262016
Інвестиційне забезпечення розвитку інфраструктури туризму та рекреації в Одеському регіоніСГ НездойміновОцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В. Г …2016
Подходы к формированию конкурентных преимуществ в сфере гостиничного бизнеса регионаСГ НездойминовББК 65+ 67 У 67, 1772016
Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвиткуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовПерспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник …2016
Потенціал розвитку круїзного туризму в УкраїніСГ Нездоймінов, СГ НездойминовСПД Сочінський2016
Регіональний досвід маркетингу сільського зеленого туризмуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовРута2016
Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія за заг. ред. К.Ф.КовальчукаСГ Нездоймінов, та ін.Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 516 с.2016
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE ODESSA REGIONSG Nezdoyminov, KV Zakladna, СГ Нездойминов, КВ ЗакладнаяTHEORETICAL & APPLIED SCIENCE, 65 – 692016
Потенціал розвитку сільського зеленого туризму Одеського регіонуСГ НездойміновПерспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні …2016
Проблеми розвитку туристичного руху на підприємствах водного транспорту УкраїниСГ НездойміновУправлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах …2016
Законодавчі та методичні аспекти зеленого й інших немасових видів туризмуСГ НездойміновОдеса: Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку, 20162016
Формування інвестиційної привабливості круїзного туризму в Причорноморських регіонах УкраїниСГ НездойміновЗбірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної …2016
Prospects of development of the Black Sea region as a cruise destinationS NezdoyminovEconomics, management, law: problems of establishing and transformation …2016
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТНЫХ ГОСТИНИЦСГ Нездойминов, ОГ ФеофановаББК 5.44+ 65.421 М 87 Рекомендовано до друку вченою радою Уманського …2015
Прогнозирование развития региональной сферы туризма и гостеприимства на основе методов трендового анализаСГ Нездойминов, СН БатутинаМолодий вчений, 1265-12682015
ПРОБЛЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУГО РИШКОВА, СГ НЕЗДОЙМІНОВКрымский экономический вестник, 70-722015
5.7. ДЕРЖАВНЕ-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваSOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF MANAGEMENT, 284-2912015
Проблеми конкурентоспроможності рекреаційно-туристичного потенціалу регіонуНМ Андрєєва, СГ НездойміновОрганізаційний комітет, 592015
Роль персонала в обеспечении качества гостиничных услугСГ Нездойминов, АВ БурдиякЕкономіка, управління, фінанси: теорія і практика. Матеріали ІІІ …2015
Вплив глобалізації на розвиток ринку круїзних послуг УкраїниСГ Нездоймінов, СГ НездойминовАналітичний центр «Нова Економіка»2015
Роль брендинга туристических территорий в развитии секторальной экономики регионаСГ Нездойминов, СГ НездойміновСПД Сочінський2015
Проблеми сертифікації системи менеджменту якості підприємств готельного бізнесуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовОО «Научное объединение «Economics»2015
Конкурентные преимущества в гостиничном бизнесеСГ Нездоймінов, ОГ Феофанова, СГ НездойминовГО «СІЕУ»2015
Prediction of development of tourism and hospitality in the regionSG NezdoyminovEast West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (Вена …2015
Региональные проблемы развития курортных гостиницСГ Нездойминов, ОГ ФеофановаМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія, практика та …2015
Моделювання та прогнозування розвитку сфери туризму в Одеському регіоні на основі методів трендового аналізу туристичного потокуСГ НездойміновСтан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних …2015
Крымский экономический вестникАП БАЛЕН, СГ НЕЗДОЙМИНОВКримський економічний вісник, 52014
Региональные проблемы развития рынка экскурсионных услугСГ Нездойминов, СГ НездойміновМатериалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы …2014
Ukrainian prospects of development of the cruise marketSG Nezdoyminov2014
Wine tourism through the prism of wine makingSG NezdoyminovProceedings of the 1st International Academic Conference «Science and …2014
Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки. Т. 1: Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційного розвиткуНМ Андрєєва, ОМ Головченко, ІА Маркіна, СГ Нездоймінов, МА Заєць, …Одеський національний політехнічний університет2014
МАРКЕТИНГОВі ПіДХОДИ ДО ЦіНОУТВОРЕННЯ НА ЕКСКУРСіЙНі ПОСЛУГИ ПіДПРИєМСТВ МАЛОГО ТУРИСТИЧНОГО БіЗНЕСУСГ НЕЗДОЙМІНОВ, КА КАТОШИНАОбщество с ограниченной ответственностью Диаманд Трейдинг тур (Варшава …2014
Роль морських портів України у розвитку круїзної індустріїС Нездоймінов, Н ОгородниковаНауковий вісник [Одеського національного економічного університету], 78-912014
Інтеграційні напрямки екологізації рекреаційно–туристичної сфери регіонуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовКНУ ім. Михайла Остроградського2014
Винний туризм як креативний ресурс регіонального економічного розвиткуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовВидавець «Сочінський»2014
ГЛАВА 2.6. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУСГ НездойміновББК 65-98 Е45 Рецензенти, 3882014
Сталий розвиток туризму та рекреації як домінанта конкурентоспроможності регіонального туристично-рекреаційного комплексуСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваВМВ2014
ГЛАВА 1.12. БРЕНДИНГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕГИОНАСГ НездойминовPROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS, 782014
Наукові нариси до формування парадигми екологізації економіки рекреаційно-туристичного природокористування регіонуСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваАРТ Синтез-Т2014
Украинские перспективы развития круизного рынкаСГ Нездойминов, СГ Нездоймінов“London University Press”2014
Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / М. Ф. Аверкина, Н. М. Андрєєва, М. Д. Балджи, О. О. Веклич та ін. / НАН України, ДУ …МД Балджи, СГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, та ін.Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 540 с.2014
«Зеленый» императив управления развитием туризма и рекреации в украинском ПридунавьеСГ НездойминовEconomic Consultant2014
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АГРОРЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫСГ Нездойминов, НН АндрееваББК 65.32 Ф796, 3982014
Передумови розвитку винного туризму на півдні УкраїниСГ НездойміновГостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Зб. наукових праць …2014
Проблеми екологізації секторальної економіки регіонуСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваЗелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм : матеріали ІІ …2014
Устойчивый туризм как приоритетный cектор экологизации экономики украинского ПридунавьяСГ Нездойминов, НН Андреева, …Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к …2014
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГСГ НездойминовЕкономіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …2014
Екологізація рекреаційно-туристичного природокористування як домінанта сталого розвитку приморських регіонів УкраїниСГ НездойміновІнструменти та механізми забезпечення сталого розвитку приморських регіонів …2014
Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Монографія: під ред. д.е.н., проф. О.О. НепочатенкоСГ Нездоймінов, та інУмань: СПД Сочінський, 2014. – Частина 1. – 384 с.2014
Рынок лечебно-оздоровительного туризма в Украине/С. Г. Нездойминов, А. ГрачеваСГ НездойминовNauka dziś: teoria, metodologia, praktyka: Zbior raportow nauko-wych.–Р2013
Ecolo-economic efficiency of introducing “green” technology in the hospitality industrySG NezdoyminovProceedings of the international scientific-practical conference “ Economics …2013
Conceptual principles of the formation of a diversification strategy at tourism business enterprisesSH Nezdojminov, NM AndrieievaVisnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 108—112.2013
Ecological and economic efficiency of introduction of “green” technologies in the hospitality industryS NezdoyminovEconomics and Sovrem. management: theory and practice 27, 31-352013
ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУСГ Нездоймінов, ОС ПєклунІнвестиції: практика та досвід № 16/20132013
«Зеленый» курс развития туризма в УкраинеСГ Нездойминов, СС Галасюк, СГ НездойміновAypara 32013
Сучасні проблеми підготовки екскурсоводів в сфері рекреації та туризму УкраїниСГ Нездоймінов, СГ НездойминовЦифровая типография2013
Інституційні чинники формування територіальної мережі агротуризму в УкраїніСГ Нездоймінов, СГ НездойминовСочінський2013
Современные трансформации Черноморского рынка круизных услугСГ Нездойминов, СГ НездойміновCibunet Publishing2013
Передумови формування міжнародних альянсів туроператорів в УкраїніСГ Нездоймінов, СГ НездойминовWydawca: Sp. z oo «Diamond trading tour»2013
Стратегия развития регионального туризма в контексте доктрины «зеленой экономики»СГ Нездойминов, СГ НездойміновORT Publishing Schwieberdingerstr2013
Туристичний сектор як складова стратегії соціально-економічного зростання регіонуСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваОдеський національний економічний університет2013
Регіональна інвестиційна стратегія в сфері рекреації та туризмуСГ НездойминовІнтернет-конференція викладачів та студентів «Інноваційна і інвестиційна …2013
Розвиток субрегіональних ринків туризму в умовах євроінтеграціїСГ Нездоймінов, О ЄрьоменкоЗбірник тез доповідей міжнародої наук.- практ. конф. «Організація діяльності …2013
Агротуризм як чинник формування соціального капіталу сільських територійСГ НездойміновМатеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного …2013
Розвиток агротуризму в умовах регіональної євроінтеграціїСГНездоймінов, ВГ ГерасименкоЗбірник тез доповідей міжнародої наук.-практ. конф. «Організація діяльності …2013
«Зеленые» инновации в туризме как фактор устойчивого развития регионаСГ НездойминовМатериалы Международной научно-практической конференции «Инновационные …2013
Рынок лечебно-оздоровительного туризма в УкраинеСГ Нездойминов, А ГрачеваZbior raportow nauko-wych. Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka (28.09 …2013
Проблеми екологізації рекреаційно-туристичного природокористування в УкраїніСГ Нездоймінов, ІВ УхлічеваМатеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …2013
Современные проблемы развития экскурсионного потенциала в Одесском регионеА Бален, СГ Нездойминов., http://bank-business-l. ucoz.І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів …2013
Інноваційна модель рекреаційной системи як складова економічної безпеки України в контексті міжнародної парадигми сталого розвиткуНМ Андрєєва, СГ НездойміновЕкономічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія …2013
Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва : колективна монографія / під. ред. д.е.н., проф. Ю. О. НестерукСГ Нездоймінов, та ін.Умань : ВПЦ «Візаві», 20132013
Strategy of development of regional tourism in the context of the doctrine of “green economy”S NezdoyminovEuropean Applied Sciences. – ORT Publishing. Stuttgart, Germany, Pp. 160-162.2013
Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку [Текст] : монографія / за ред. М.О. Кизим, В.Є. ЄрмаченкоМО Кизим, ВЄ ЄрмаченкоХ. : ІНЖЕК, 2012. – 472 с.2012
Conceptual approaches to “green regionalism” as an ecological imperative of recreation and tourism in UkraineSG Nezdoiminov, NM AndryeyevaRegіonal economy. Science-practical magazine 64 (2), 80-882012
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіонуОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, …Сумський державний університет2012
Регіональний досвід партнерства влади і малого бізнесу в сфері туризму та рекреації в рамках євроінтеграції та транскордонного співробітництваСГ Нездоймінов, СГ НездойминовІзмаїльський державний гуманітарний університет2012
Фінансовий та кластерний інструментарій соціально-економічної мотивації розвитку підприємницької діяльностіСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваСумський державний університет2012
Туризм як ключовий сектор стратегії «зеленої» економікиСК Харічков, СГ НездойміновЭкономика Крыма., 52-562012
REGIONALIZM JAKO IMPERATYW ROZWOJU TURYSTYKI NA UKRAINIE W KONTEKSCIE PARADYGMY «ZIELONEJ GOSPODARKI»Nezdojminov, S GMaterialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji 27.02.2012-29.02 …2012
Развитие регионального туризма в условиях нового глобального «зеленого курса»СГ НездойминовНауковий вісник: збірник наукових праць., С.152-1612012
Круизный рынок Причерноморского региона УкраиныСГ Нездойминов, Н ТерентьевНауковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки …2012
Формы и методы развития франчайзинга в туристической индустрии УкраиныСГ Нездойминов, МА ШувераНауковий вісник ОНЕУ: збірник наукових праць., с.68-772012
Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор’я : монографія / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Б. В. Буркинського.СГ Нездоймінов, СК Харічков, ІМ Дишловий, ОА Воробьова, та ін.Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012.2012
Регіональний розвиток інфраструктури туризму та рекреації в контексті парадигми «зелена економіка»СГ Нездоймінов .Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи: монографія /під …2012
«Зелёная» стратегия региона: монография [монография]БВ Буркинский, ВЕ Реутов, ОО КарпенкоИн-т проблема рынка та экон.-экол. doslidzh. НАН Украины. – Одесса; Саки …2011
“Zelena” stratehiia rehionu : monohrafiia [“Green” strategy of the region: a monograph]BV Burkynskyi, VY Reutov, OO KarpenkoIn-t problem rynku ta ekon.-ekol. doslidzh. NAN Ukrainy. – Odesa ; Saky …2011
Навчальний курс з підготови фахівців туристичного супроводу: методичні та інформаційні матеріали з курсу підготовки екскурсоводів та гідів-перекладачівСГ Нездоймінов, ЯГ ФукиОдесса: ОДЕУ, Ротапринт, 2011. – 135 с.2011
Agricultural tourism as a form of enterprise: monographVG Gerasymenko, SG Nezdoyminov.Odessa: PALMYRA, 2011. – 178 p.2011
“Зелена” стратегія регіону : монографіяБВ Буркинський, ТП Галушкіна, ВЄ Реутов, СК Харічков, ВМ Білоконь, …Фєнікс2011
“Zelena” stratehiia rehionu [“Green” Strategy of the region] : monohrafiiaBV Burkynskyi, TP Halushkina, VI Reutov, SK KharichkovSaky : PP “Pidpryiemstvo Fieniks”, 2011. – 4482011
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУОС Пєклун, СГ Нездоймінов2011
Якість освіти як один із пріоритетів кредитно-модульної системи підготовки кадрів спеціальності «готельно-ресторанна справа»СГ Нездоймінов, СГ НездойминовОНАХТ2011
Передумови розвитку зеленої економіки на регіональному рівніСГ Нездоймінов, СГ НездойминовПП «Фєнікс»2011
Напрями забезпечення розвитку «зеленої» стратегії регіонуСГ Нездоймінов, СГ НездойминовПП «Фєнікс»2011
Транскордонні та інтеграційні напрями стратегії розвитку підприємницької діяльності в сфері сільського туризму регіонуСГ Нездоймінов, НМ Андрєєва, СГ Нездойминов, НН АндрееваІЕПД НАН України2011
Регіональні процеси ринкових перетворень в сфері гостинностіСГ НездойміновНауковий вісник ОНЕУ 142 (17), 28-352011
Інтеграційні напрями підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств регіонуСГ Нездоймінов, НМ АндрєєваЭкономика и управление, 68-712011
Науково-методологічні засади формування стратегії конкурентоспроможності готельних підприємств регіонуСГ Нездоймінов, ІМ ДишловийБізнес інформ, 145-1492011
Territorial organization of rural green tourism and agriculture in Ukraine: problems, prerequisites and prospectsS Nezdoyminov, N AndrеevaGreen Economy. Green Technology. Collected in proceedings of the …2011
Формування сучасних принципів регіоналізму в сфері рекреації та туризмуСГ Нездоймінов, ІМ ДишловийНауковий вісник: збірник наукових праць. – Одеса: ОДЕУ, 2011. – №18. – С.74 …2011
Research of regional terms of development of rural tourism ·SG NezdoyminovFOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 12 (3)2010
Regional dimension of tourism and hotel business development: monograph [Rehionalnyi vymir rozvytku turystychnoho ta hotelnoho biznesu: monohrafiia]NM Kuznetsova, SG NezdoiminovAstroprint, Odessa. – 2010.2010
Регіональний вектор розвитку туризмуКС Тоузакова, СГ НездойміновТуристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали …2010
Сільський туризм як фактор регіонального розвитку туристичних територійОК Чайнак, СГ НездойміновТуристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали …2010
Шляхи удосконалення механізму державного регулювання підприємницької діяльності в сфері рекреації та туризмуСГ НездойміновНауковий вісник: збірник наукових праць.–Одеса: ОДЕУ, 203-2112010
Фінансове забезпечення програм розвитку малого підприємництва в туристичних регіонах УкраїниСГ НездойміновНауковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових …2010
Napriamky restrukturyzatsii ta formuvannia umov postupalnoho rozvytku rekreatsiino-turystychnoho kom­pleksu rehionu: naukova dopovid [Directions of restructuring and formation …SH Kharichkov, S. K., Vorobiova, O. A., Dyshlovyi, I. M., NezdoiminovInstitute of Market Problems and Economic and Ecological Research of the …2009
Кластерні об’єднання підприємців як територіальновиробнича форма оптимізації туристично-рекреаційного господарства Одеського регіонуСГ НездойміновНауковий вісник: зб. наук. праць, 972009
История музейного дела: музеи Одесского региона как гуманитарная составляющая экскурсоведенияСГ Нездойминов, МА БеспаловаПроблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні …2009
Вплив етнографічного та краєзнавчого туризму на формування національної свідомості українців (на прикладі Одеського регіону)СГ Нездоймінов, МО БеспаловаПроблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України: мат-ли …2009
До визначення сучасних проблем регіонального розвитку сільського зеленого туризму в економіці природокористуванняСГ НездойміновНауковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська …2009
Соціально-економічні фактори розвитку підприємництва в туристичних регіонах УкраїниСГ НездойміновТаврійський економічний журнал.–Сімферополь: Кримський інститут бізнесу …2008
Моніторинг ринку екскурсійних послуг: підприємницький аспект розвитку регіональної економікиСГ НездойміновВісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, С.398-4052008
Економіка турфірми. Практикум: навчальний посібникСГ НездойміновОдеса: Астропринт, 20082008
Практические рекомендации по предоставлению услуг в сфере сельского зеленого туризма [Текст] / А. Галицкая, П. Горишевский , С. Нездойминов [и др.]А Галицкая, П Горишевский, С НездойминовПридун. туристич. информац. центр, Орг. по безопасности и сотрудн. в Европе …2007
Рекреационный потенциал курортной анимации как фактор повышения качества туристических услугСГ Нездойминов, АК Бедрадина, СГ Нездоймінов, ГК БедрадінаДонецький інститут туристичного бізнесу2006
Перспективы развития рекреационных районов и курортов в региональном туризмеСГ Нездойминов, НА ПохилаПерспективи розвитку туризму і сфери послуг на міжнародному і національному …2006
Проблемы рыночного равновесия на туроператорском рынке регионального туризмаСГ НездойминовЧерноморская каравелла – 2004.: сб. материалов симпозиума-фестиваля 27-29 …2004
Standardisation and certification development in hotel industry of UkraineV Gerasimenko, S NezdoiminovMeđunarodni kongres ‘Hotelska kuća’ ’98. Hotel u turističkoj destinaciji …1998
Розвиток стандартизації та сертифікації як засобу підвищення якості і конкурентоспроможності послуг готельного господарстваВГ Герасименко, СГ НездойміновВісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, С.282–288.1998
Круизные путешествия: особенности законодательной базы и правового обеспечения международного туризмаСГ НездойминовСудоходство, С. 65-661998
Современные тенденции развития туризма в УкраинеВ Герасименко, С НездойминовСудоходство, С. 61 – 621997
Modern tendencies of the development of tourism in the UkraineV Gerasimenko, S NezdoyminovInternational congress: Hotelska Kuca – 96: 13-th biennial scientific …